codists

codists

他还没有填写个人简介
超过8000万人正在使用
#codists#
20220121:
1、《流畅的 Python》
1.1、p482-484p:共计 3 页。 ​​​​
#codists#
20220120:
1、《流畅的 Python》
1.1、p446-p481:共计 46 页。 ​​​​
#codists#
20220119:
1、《流畅的 Python》
1.1、p397-p445:共计 49 页。 ​​​​
#codists#
20220118:
1、《流畅的 Python》
1.1、p391-p396:共计 6 页。 ​​​ ​​​​
#codists#
20220117:
1、《流畅的 Python》
1.1、p291-p389:共计 99 页。 ​​​​
#codists#
20220116:
1、《流畅的 Python》
1.1、p232-p290:共计 58 页。
译注:delegate (sth) to (sb)——有时候,在英文环境中sth会被省略,但是翻译成中文的时候应该补充出来。 ​​​​
#codists#
20220113:
1、《流畅的 Python》
1.1、p207-p231:共计 25 页。 ​​​​
#codists#
20220111:
1、《流畅的 Python》
1.1、p183-p206:共计 24 页。 ​ ​​​ ​​​​
#codists#
20220110:
1、《流畅的 Python》
1.1、p81-p182:共计 102 页。 ​ ​​​ ​​​​
#codists#
20220107:
1、《流畅的 Python》
1.1、p30-p80:共计 51 页。 ​ ​​​​
#codists#
20220106:
1、《深入理解计算机系统》
1.1、p109-p119:共计 11 页。 ​ ​​​ ​​​​
2、《流畅的 Python》
1.1、p1-p30:共计 30 页。 ​ ​​​ ​​​​
#codists#
20220105:
1、《深入理解计算机系统》
1.1、p65-p108:共计 44 页。 ​ ​​​ ​​​​
#codists#
20220104:
1、《深入理解计算机系统》
1.1、p60-p64:共计 4 页。 ​ ​​​​
#codists#
20220103:
1、《深入理解计算机系统》
1.1、p51-p59:共计 9 页。 ​​​​
2、《Java核心技术卷1》
2.1、p1-p80:共计 80 页。 ​​​​
#codists#
20211213:
1、《汇编语言》
1.1、p292-p337:共计 46 页。 ​​​​

正在加载中,请稍候...